Taisyklės ir sąlygos

I.             Apimtis

Naudojantis „BVT PARTNERS“ ir jos patronuojamųjų įmonių/filialų 9 „BVT GROUP“) tinklapiu jūs sutinkate su taikomomis sąlygomis. Naudodamasis ar prisijungdamas prie „AlpicAir“ svetainės Naudotojas sutinka su šiuo pasiūlymu ir pateiktos versijos naudojimo sąlygomis. Kitų sutartimis su „BVT PARTNERS“ paremtų santykių atveju galios tose sutartyse apibrėžti terminai.

II.             Prieiga

„BVT PARTNERS“ gali bet kada atskiriems ar visiems Naudotojams nesuteikti prieigos prie „AlpicAir“ tinklapio, ypač jei Naudotojas pažeidžia iš šių sąlygų kylančius įsipareigojimus. Į slaptažodžiais apsaugotus puslapius patekti gali tik registruoti naudotojai. „BVT PARTNERS“ pasilieka teisę neregistruoti ir bet kada atimti prieigą.

III.             Informacija ir dokumentacija

1. Prieš atsisiunčiant informaciją, brošiūras, techninius aprašymus, montavimo instrukcijas, dokumentaciją ir t.t. (bendrai vadinama „Informacija ir dokumentacija“) ir kitus duomenis iš „AlpicAir“ tinklapio Naudotojas, savo saugumui ir siekiant apsaugoti „AlpicAir“ tinklapį nuo kompiuterinių virusų, privalo imtis veiksmų, kad užtikrintų reikiamas apsaugos priemones, t.y. naudoti antivirusinę programą.

2. Naudotojas negali keisti „AlpicAir“ tinklapyje pateiktos informacijos ir dokumentacijos, ištrinti jos dalių. „AlpicAir“ tinklapyje pateiktos informacijos ir dokumentacijos, prekių ženklų ir kito turinio negalima kopijuoti, atkurti, parduoti, papildyti ar kitaip naudoti jokiais būdais, jei tam negautas išankstinis raštiškas „BVT PARTNERS“ sutikimas.

3. Informacija ir dokumentacija yra apsaugotos autorių teisių ir kitais įstatymais bei sutartimis dėl intelektinės nuosavybės. Naudotojas privalo laikytis tokių įstatymų, nešalinti jokių ženklų, prekių ženklų ar autorių teisių ženklinimo nei iš informacijos ar dokumentacijos, nei iš jos kopijų, Naudotojas negali naudoti autorių teisėmis apsaugoto turinio (vaizdų, teksto, failų ir t.t.) be raštiško „BVT PARTNERS“ leidimo. Naudotojui nesuteikiamos jokios nuosavybės teisės, pvz., patentai, naudojami modeliai ar prekės ženklas.

4. „AlpicAir“ tinklapyje pateiktoje informacijoje ar dokumentacijoje gali būti atskirų gaminių techninės informacijos, specifikacijų ar bendrųjų aprašymų, kuri esant tam tikroms sąlygoms (pvz., dėl gaminių pasikeitimų) gali tapti nebeaktuali, todėl reikiamos gaminio techninės savybės bus suderintos kiekvieną kartą sudarant gaminio pirkimo sutartį.

5. Jei informacija ar dokumentacija „AlpicAir“ tinklapyje pateikiama nemokamai, „BVT PARTNERS“, iš savo pusės, neprisiima jokios atsakomybės už kokybės ar pažymėjimų (ypač jų teisingumą) pažeidimus, defektus ar trūkumus, trečiųjų šalių pretenzijas ar teisių trūkumus, dėl tinkamumo ir/arba pilnumo - nebent to reikalauja įstatymai pagal šių sąlygų V 3. punktą, 2 straipsnio 2 sakinį.

IV.            Naudotojo pareigos

1. Draudžiama pasiekti „AlpicAir“ tinklapį bei jame pateikiamą informaciją ir dokumentaciją iš šalių, kur tokia prieiga prieštarauja įstatymams ir yra draudžiama.

2. Naudojant „AlpicAir“ tinklapį Naudotojas be jokių išimčių laikysis visų galiojančių įstatyminių reikalavimų, nepakenks kitiems asmenims, nepažeis jų asmeninių teisių, nepažeis pramoninės nuosavybės, autorių ar kitų nuosavybės teisių, neįkels turinio, kurio sudėtyje yra kenkėjiškų programų, kompiuterinių virusų, „trojos arklių“, neplatins reklamos ar nepageidautinų el. laiškų (brukalų), klaidingų įspėjimų apie virusus, defektus ar panašios medžiagos, nesiūlys ir nereikalaus dalyvauti loterijose, grandininių laiškų, finansinių piramidžių schemose ar panašiose veiklose.

V.              Atsakomybė

1. „AlpicAir“ tinklapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius, kurių turiniui „BVT PARTNERS“ neturi poveikio. Už tinklapių, į kuriuos patiekiamos nuorodos, turinį atsakingi atitinkami jų savininkai ar operatoriai. „BVT PARTNERS“ neprisiima jokios atsakomybės už šių trečiųjų šalių tinklapių turinį, neatstovauja ir neskatina tokio turinio kaip savo. Naudodamasis tokiais tinklapiais Naudotojas prisiima visą atsakomybę.

2. „BVT PARTNERS“ neprisiima atsakomybės dėl nenutrūkstamo „AlpicAir“ tinklapio prieinamumo.

3. „BVT PARTNERS“ atsakomybė už „AlpicAir“ tinklapyje pateikiamos informacijos ir dokumentacijos kokybės ir pažymėjimų defektus nustatoma pagal šių Naudojimo sąlygų III.5. punktą. Bet kokia tolimesnė „BVT PARTNERS“ atsakomybė negalima, nebent tai numato įstatymai sąmoningo aplaidumo, neapdairumo, asmens sužeidimų ar mirties, garantuojamų savybių neužtikrinimo, paslėptų defektų ar pagrindinių sutarties sąlygų pažeidimo atveju.

4. „BVT PARTNERS“ neužtikrina, kad „AlpicAir“ tinklapyje nėra kompiuterinių virusų.

VI.              Galutinės sąlygos

1. Papildomos sutartys turi būti sudaromos raštiška forma.

2. Jei kurios nors sąlygos negali būti ieškinio pagrindas, tai neturi poveikio kitoms sąlygoms.

3. Galioja Estijos įstatymai, išskyrus tuos atvejus, kai sąlygos susijusios su užsienio įstatymais.

© 2020 AlpicAir. Visos teisės saugomos